Przedszkole im.Juliana Tuwima w Opolu
 

UWAGA!

PODZIEL SIĘ Z NIEDŹWIEDZIAMI WŁOSKIMI ORZECHAMI!

Nadchodzi zima i niedźwiedzie z poznańskiego zoo przygotowują się do zimy. Pomóżmy wypełnić misiowe brzuszki! Zbierajmy orzechy i olej słonecznikowy dla miśków. 

Zbiórka trwa do 15.10.2018 r.

Zbieramy:

- orzechy włoskie

- orzechy laskowe

- orzechy ziemne

- orzechy nerkowca

bez soli innych dodatków, w łupinach lub bez.

................................

Nasze przedszkole bierze udział 

w Programie zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym

pn. "Biały ząbek"

W programie biorą udział dzieci z rocznika 2012 i 2013 uczęszczające do przedszkoli z terenu miasta Opola.

Program realizowany jest przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu. Finansowany ze środków Miasta Opola.

.............................

20.09.2018 r.   -  Nasze przedszkolaki z grupy V wzięły udział w ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka. Dzieci spotkały się z panem Prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim.

..........................

28.09.2018 r. dzieci z grupy IV i V były w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu na przedstawieniu pt. "Królewna Śnieżka"

.................................

UWAGA!

DNIA 13.09.2018 R./CZWARTEK/ O GODZ. 17.00 ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW. PO ZEBRANIU OGÓLNYM BYŁY SPOTKANIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH.

...................................

 

14.06.2018 r. - Pożegnanie starszaków.

.....................

13.06.2018 r. - Grupa I i II była na wycieczce w Muzeum Wsi Opolskiej.

....................

05.06.2018 r - Festyn Rodzinny oraz święto Mamy i Taty.

 

22.05.2018 r. w  naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji  50 - lecia istnienia przedszkola.

Z tej okazji odwiedził nas Pan Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz wielu gości.

                        

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością
w Mieście Opolu.

 • Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 • Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 • Informacji na temat programu udziela:

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

 1. Niedziałkowskiego 9
 • telefonicznie:
   77 454 92 16, 77 454 92 17
 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:

 • Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem” ( wzór w załączniku)
 • Zaświadczenie lekarskie( wzór w załączniku)
 • Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem” ( wzór
  w załączniku)

Szczegółowe informacje o programie wraz z wzorami dokumentów znajdują się na stronie:

http://mppp.eopolszczyzna.pl/

 • Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:
 1. poradnictwo polegające na:
 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych;
 1. wsparcie polegające na:
 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.
 1. koordynacja polegająca na:
 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
 • psychologów,
 • pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
 • fizjoterapeutów,
 • logopedów i neurologopedów,
 • terapeutów Integracji Sensorycznej.

   

   

   

  Dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w programie można pobrać w  zakładce: Dla Rodziców - Pliki do pobrania.                                                                                                               ..................

Informacja!

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

do przedszkoli publicznych.

Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne w zakładce: Zapisy oraz na stronie http://oswiata.opole.pl/rekrutacja/przedszkola

........................................................................................................................

 

W br.szkolnym jesteśmy uczestnikiem projektu:

 

 

W bieżącym roku szkolnym jesteśmy w dalszym ciągu uczestnikami projektu:

"Przedszkola na wymiar"

Tytuł projektu

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej.

Okres realizacji projektu

01.07.2016- 30.06.2018

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca

Miasto Opole

Partnerzy projektu

Miasto Opole, Gmina Łubniany, Gmina Ozimek, Gmina Walce, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Popielów, Gmina Strzeleczki, Gmina Zdzieszowice

Całkowite koszty projektu

1 945 353,00

Wnioskowana kwota wsparcia

1 653 324,00

 

Projekt pt. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej realizowany jest 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest do publicznych przedszkoli istniejących i nowo utworzonych ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym miejsc integracyjnych zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Opolskiej: Miasto Opole: Publiczne Przedszkola Nr 23, 25, 26, 37, 51, 59, 61Gmina Łubniany: Publiczne Przedszkole w Kępie, Gmina Ozimek: Publiczne Przedszkole 
nr 4, Gmina Walce: Publiczne Przedszkole w Walcach (oddział przedszkolny w Walcach i 
w Straduni), Publiczne Przedszkole w Brożcu, Gmina Dobrzeń Wielki: Publiczne Przedszkole w Chróścicach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kup, Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim, Gmina Popielów: Publiczne Przedszkole w Karłowicach, Publiczne Przedszkole 
w Starych Siołkowicach, Gmina Strzeleczki: Publiczne Przedszkole w Strzeleczkach oddział 
w Zielinie, Gmina Zdzieszowice: Publiczne przedszkole Nr 2.

Zakłada się udział 280 dzieci, w tym 120 M i 160 K w tym z terenów wiejskich 140 dzieci. Co najmniej 15% grupy docelowej projektu będą stanowić dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych celem wyrównania ich szans edukacyjnych, jak i pozostałych celem rozwijania ich kompetencji i umiejętności.

Projekt zakłada:

utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w liczbie: miasto Opole - 125 miejsc, Gmina Łubniany- 20 miejsc, Gmina Ozimek- 22 miejsca, Gmina Walce- 40 miejsc, w okresie od 09.2016 do 06.2018. W sumie 207 miejsc wychowania przedszkolnego.

Wydłużenie godzin pracy przedszkoli: Miasto Opole – o 2 godziny, Gmina Walce- o 3 godziny, Gmina Dobrzeń Wielki- o 3 godziny, Gmina Popielów- o 2 godziny, Gmina Strzeleczki- o 2 godziny, Gmina Zdzieszowice- o 1 godzinę

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców wynikające z dysproporcji w dostępie do usług wychowania przedszkolnego. Indywidualnie zdiagnozowano zapotrzebowania ośrodków wychowania przedszkolnego, na podstawie czego określono główne obszary wsparcia. Diagnozy zostały przygotowane i przeprowadzone przez ośrodki wychowania przedszkolnego oraz zatwierdzone przez organ prowadzący. W ten sposób wskazano główne obszary wymagające wsparcia: brak wystarczającej ilości miejsc wychowania przedszkolnego oraz zbyt krótki czas otwarcia placówek. Tym samym, pomimo prognoz demograficznych, zakładających zmniejszenie liczby dzieci w wieku przedszkolnym, ich ilość znacznie wzrosła. Dzieci 6- letnie pozostające w przedszkolach niejako ,,zajęły” miejsca dzieci 3 i 4 letnich, które dopiero miały zacząć edukację przedszkolną. W odpowiedzi na ww. sytuację oraz zapotrzebowanie rodziców 
w projekcie zakłada się otworzenie 9 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego łącznie dla 207 dzieci oraz o wydłużenie godzin pracy o min. 10% dotychczasowego czasu pracy. Wszystkie realizowane działania będą uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci objętych wsparciem, w tym niepełnosprawnych oraz uwzględniać specyficzne potrzeby dzieci w wieku 3-4 lat.

 

 

24.04.2018 r - wszystkie przedszkolaki wzięły udział w II Biegu Zajączka.

..........................

17.04.18 r. - udział w Olimpiadzie z literatury (Kornel i Jaś)

.............................

17.04.18 r. - wyjście na spektakl "Zaczarowany ołówek"

..............................

13.04 - konkurs "Tańczące brzdące" - nasza reprezentacja zdobyła I miejsce.

..............................

11.04 - wyjście do Biblioteki Miejskiej na zajęcia

........................

10.04.2018 r. - Dzieci z grupy I i II były w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu i obejrzały spektakl pt. "Szewczyk Dratewka".

.........................

10.04.18 r. - udział reprezentacji przedszkola w Olimpiadzie Matematycznej Przedszkolaków (Kuba i Tobiasz).

.........................

06.04.18 r. - warsztaty teatralne "Budujemy domy" w Teatrze im. J. Kochanowskiego.

........................

05.04.18 r. - wizyta tureckich studentów z Uniwersytetu Opolskiego, którzy opowiedzieli o swoim kraju.

27.03.2018 r. - W grupie V odbyły się zajęcia z programowania z udziałem robotów Photon.

.......................

26.03.2018 r. - Wyjście dzieci z grupy V do PSP nr 11 na Dni otwarte szkoły. 

.....................

23.03- wyjście do teatru im. J. Kochanowskiego na spektakl pt. "Wszystkie stworzenia, czyli jak włochatym bywa źle"

............................

21.03.2018 r. Nasze przedszkolaki z grupy I i II "grały w zielone" i w radosnym korowodzie pożegnały zimę i przywitały wiosnę. 

Wiosna

Grupy starsze uroczyście przywitały wiosnę na ulicach osiedla, wręczały przechodniom własnoręcznie wykonane czerwone tulipany.

Wiosna

............................

15.03.2018 r.

Miło nam poinformować, że reprezentacja naszego przedszkola zdobyła wyróżnienie za udział w FESTIWALU TAŃCA przedszkolaków. Tancerzom gratulujemy i dziękujemy.

FESTIWAL TAŃCA

 

......................

5.03.2018 r. - Wszystkie dzieci obejrzały wiosenne przygody Wróbelka Elemelka w wykonaniu teatru "Wróbelek Elemelek".

Wróbelek Elemelek

............................

02.03.2018 r. - zajęcia ze zdobienia jaj Wielkanocnych.

 
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.