Przedszkole im.Juliana Tuwima w Opolu
 

31 października dzieci z grupy IV i V były w teatrze Eko Studio.

..................................

30 października w grupie IV i V w ramach zajęć z języka angielskiego i poznawania zwyczajów panujących w krajach anglojęzycznych odbyła się zabawa Halloween. 

Bardzo dziękujemy Rodzicom i dzieciom za przebrania i akcesoria związane z tym świętem.

.....................

Bardzo dziękujemy dzieciom i Rodzicom za udział w akcji: "Podziel się z niedźwiedziami włoskimi orzechami"

.............................

Informacja!

Dzieci z grupy II serdecznie zapraszają swoich Rodziców na zabawę z okazji Pasowania Maluszków na przedszkolaka.

Zabawa odbędzie się 18 października o godz. 16.00.

.............................

Serdecznie zapraszamy

Rodziców Gr. I na uroczyste "Pasowanie na przedszkolaka", które odbędzie się 24.10. 2018 r. /środa/ o godz.10.15. w sali grupy I.

....................................

UWAGA!

PODZIEL SIĘ Z NIEDŹWIEDZIAMI WŁOSKIMI ORZECHAMI!

Nadchodzi zima i niedźwiedzie z poznańskiego zoo przygotowują się do zimy. Pomóżmy wypełnić misiowe brzuszki! Zbierajmy orzechy i olej słonecznikowy dla miśków. 

Zbiórka trwa do 15.10.2018 r.

Zbieramy:

- orzechy włoskie

- orzechy laskowe

- orzechy ziemne

- orzechy nerkowca

bez soli innych dodatków, w łupinach lub bez.

................................

Nasze przedszkole bierze udział 

w Programie zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym

pn. "Biały ząbek"

W programie biorą udział dzieci z rocznika 2012 i 2013 uczęszczające do przedszkoli z terenu miasta Opola.

Program realizowany jest przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu. Finansowany ze środków Miasta Opola.

.............................

20.09.2018 r.   -  Nasze przedszkolaki z grupy V wzięły udział w ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka. Dzieci spotkały się z panem Prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim.

..........................

28.09.2018 r. dzieci z grupy IV i V były w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu na przedstawieniu pt. "Królewna Śnieżka"

.................................

UWAGA!

DNIA 13.09.2018 R./CZWARTEK/ O GODZ. 17.00 ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW. PO ZEBRANIU OGÓLNYM BYŁY SPOTKANIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH.

...................................

 

14.06.2018 r. - Pożegnanie starszaków.

.....................

13.06.2018 r. - Grupa I i II była na wycieczce w Muzeum Wsi Opolskiej.

....................

05.06.2018 r - Festyn Rodzinny oraz święto Mamy i Taty.

 

22.05.2018 r. w  naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji  50 - lecia istnienia przedszkola.

Z tej okazji odwiedził nas Pan Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz wielu gości.

                        

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością
w Mieście Opolu.

 • Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 • Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 • Informacji na temat programu udziela:

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

 1. Niedziałkowskiego 9
 • telefonicznie:
   77 454 92 16, 77 454 92 17
 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:

 • Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem” ( wzór w załączniku)
 • Zaświadczenie lekarskie( wzór w załączniku)
 • Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem” ( wzór
  w załączniku)

Szczegółowe informacje o programie wraz z wzorami dokumentów znajdują się na stronie:

http://mppp.eopolszczyzna.pl/

 • Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:
 1. poradnictwo polegające na:
 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych;
 1. wsparcie polegające na:
 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.
 1. koordynacja polegająca na:
 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
 • psychologów,
 • pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
 • fizjoterapeutów,
 • logopedów i neurologopedów,
 • terapeutów Integracji Sensorycznej.

   

   

   

  Dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w programie można pobrać w  zakładce: Dla Rodziców - Pliki do pobrania.                                                                                                               ..................

Informacja!

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

do przedszkoli publicznych.

Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne w zakładce: Zapisy oraz na stronie http://oswiata.opole.pl/rekrutacja/przedszkola

........................................................................................................................

 

W br.szkolnym jesteśmy uczestnikiem projektu:

 

 

W bieżącym roku szkolnym jesteśmy w dalszym ciągu uczestnikami projektu:

"Przedszkola na wymiar"

Tytuł projektu

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej.

Okres realizacji projektu

01.07.2016- 30.06.2018

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca

Miasto Opole

Partnerzy projektu

Miasto Opole, Gmina Łubniany, Gmina Ozimek, Gmina Walce, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Popielów, Gmina Strzeleczki, Gmina Zdzieszowice

Całkowite koszty projektu

1 945 353,00

Wnioskowana kwota wsparcia

1 653 324,00

 

Projekt pt. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej realizowany jest 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest do publicznych przedszkoli istniejących i nowo utworzonych ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym miejsc integracyjnych zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Opolskiej: Miasto Opole: Publiczne Przedszkola Nr 23, 25, 26, 37, 51, 59, 61Gmina Łubniany: Publiczne Przedszkole w Kępie, Gmina Ozimek: Publiczne Przedszkole 
nr 4, Gmina Walce: Publiczne Przedszkole w Walcach (oddział przedszkolny w Walcach i 
w Straduni), Publiczne Przedszkole w Brożcu, Gmina Dobrzeń Wielki: Publiczne Przedszkole w Chróścicach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kup, Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim, Gmina Popielów: Publiczne Przedszkole w Karłowicach, Publiczne Przedszkole 
w Starych Siołkowicach, Gmina Strzeleczki: Publiczne Przedszkole w Strzeleczkach oddział 
w Zielinie, Gmina Zdzieszowice: Publiczne przedszkole Nr 2.

Zakłada się udział 280 dzieci, w tym 120 M i 160 K w tym z terenów wiejskich 140 dzieci. Co najmniej 15% grupy docelowej projektu będą stanowić dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych celem wyrównania ich szans edukacyjnych, jak i pozostałych celem rozwijania ich kompetencji i umiejętności.

Projekt zakłada:

utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w liczbie: miasto Opole - 125 miejsc, Gmina Łubniany- 20 miejsc, Gmina Ozimek- 22 miejsca, Gmina Walce- 40 miejsc, w okresie od 09.2016 do 06.2018. W sumie 207 miejsc wychowania przedszkolnego.

Wydłużenie godzin pracy przedszkoli: Miasto Opole – o 2 godziny, Gmina Walce- o 3 godziny, Gmina Dobrzeń Wielki- o 3 godziny, Gmina Popielów- o 2 godziny, Gmina Strzeleczki- o 2 godziny, Gmina Zdzieszowice- o 1 godzinę

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców wynikające z dysproporcji w dostępie do usług wychowania przedszkolnego. Indywidualnie zdiagnozowano zapotrzebowania ośrodków wychowania przedszkolnego, na podstawie czego określono główne obszary wsparcia. Diagnozy zostały przygotowane i przeprowadzone przez ośrodki wychowania przedszkolnego oraz zatwierdzone przez organ prowadzący. W ten sposób wskazano główne obszary wymagające wsparcia: brak wystarczającej ilości miejsc wychowania przedszkolnego oraz zbyt krótki czas otwarcia placówek. Tym samym, pomimo prognoz demograficznych, zakładających zmniejszenie liczby dzieci w wieku przedszkolnym, ich ilość znacznie wzrosła. Dzieci 6- letnie pozostające w przedszkolach niejako ,,zajęły” miejsca dzieci 3 i 4 letnich, które dopiero miały zacząć edukację przedszkolną. W odpowiedzi na ww. sytuację oraz zapotrzebowanie rodziców 
w projekcie zakłada się otworzenie 9 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego łącznie dla 207 dzieci oraz o wydłużenie godzin pracy o min. 10% dotychczasowego czasu pracy. Wszystkie realizowane działania będą uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci objętych wsparciem, w tym niepełnosprawnych oraz uwzględniać specyficzne potrzeby dzieci w wieku 3-4 lat.

 

 

24.04.2018 r - wszystkie przedszkolaki wzięły udział w II Biegu Zajączka.

..........................

17.04.18 r. - udział w Olimpiadzie z literatury (Kornel i Jaś)

.............................

17.04.18 r. - wyjście na spektakl "Zaczarowany ołówek"

..............................

13.04 - konkurs "Tańczące brzdące" - nasza reprezentacja zdobyła I miejsce.

..............................

11.04 - wyjście do Biblioteki Miejskiej na zajęcia

........................

10.04.2018 r. - Dzieci z grupy I i II były w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu i obejrzały spektakl pt. "Szewczyk Dratewka".

.........................

10.04.18 r. - udział reprezentacji przedszkola w Olimpiadzie Matematycznej Przedszkolaków (Kuba i Tobiasz).

.........................

06.04.18 r. - warsztaty teatralne "Budujemy domy" w Teatrze im. J. Kochanowskiego.

........................

05.04.18 r. - wizyta tureckich studentów z Uniwersytetu Opolskiego, którzy opowiedzieli o swoim kraju.

 
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.