Przedszkole im.Juliana Tuwima w Opolu
 

Rok szkolny 2020/2021:

Preferowana forma kontaktu: Facebook:  Przedszkole nr 23 Grupa 5,  telefonicznie: 774556635

 

KWIECIEŃ 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

Tematy tygodni:

1. Wieś

2. Zakupy

3. Zoo

4. Pogoda

Dziecko: 

 • Zna nazwy zwierząt pochodzących z gospodarstwa wiejskiego
 • Potrafi wykonać podskoki w ustalonym układzie.
 • Utrzymuje równowagę przy przechodzeniu po równoważni.
 • Zwinnie przekłada szarfę przez siebie.
 • Korzysta z siły przy czworakowaniu między przeszkodami.
 • Trafnie rzuca do wyznaczonego celu.
 • Rozpoznaje zwierzęta mieszkające w gospodarstwie wiejskim.
 • Układa zagadki na temat zwierząt z gospodarstwa wiejskiego.
 • Rozwiązuje zagadki słuchowe z odgłosami zwierząt.
 • Dokonuje analizy i syntezy wyrazów Zenek, zagroda.
 • Zna literę Z, z małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Rozpoznaje samogłoski i spółgłoski w wyrazach Zenek, zagroda.
 • Wie, że imiona piszemy wielką literą.
 • Wie, że przejście dla pieszych jest oznakowane tzw. zebrą.
 • Wymienia wyrazy rozpoczynające się na głoskę z.
 • Zna kształt litery Z i lepi ją z plasteliny.
 • Wie, jakie przedmioty zmieniły miejsce położenia.
 • Maszeruje zgodnie z podawanym rytmem.
 • Układa działania matematyczne przy użyciu zbiorów zastępczych oraz za pomocą symboli znaków i cyfr.
 • Potrafi wykonywać długie i głębokie oddechy podczas dmuchania w piórka.
 • Tworzy zbiory według zasady o jeden więcej, o jeden mniej.
 • Układa sylwety jajek z uwzględnieniem wielkości malejącej i rosnącej.
 • Przyporządkowuje sylwety zwierząt do miejsc ich zamieszkania.
 • Koduje i rozkodowuje zapis sylab według kolorów i nazw tych sylab.
 • Potrafi grać na instrumentach perkusyjnych.
 • Zna nazwy produktów powstających w wyniku obróbki ziarna.
 • Układa historyjkę obrazkową według przebiegu wydarzeń.
 • Określa związek przyczynowo-skutkowy w historyjce.
 • Używa bogatego i zróżnicowanego słownictwa.
 • Potrafi sprawnie przekładać drobne elementy.
 • Układa ze znaków matematycznych działania matematyczne do prezentowanych zadań tekstowych.
 • Prowadzi dialog z dorosłymi i z dziećmi na wybrany temat.
 • Wypowiada się zdaniami złożonymi podrzędnie.
 • Doskonali aparat mowy w ćwiczeniach ust i języka.
 • Używa bogatego i zróżnicowanego słownictwa w temacie zajęć.
 • Wie, jak wyglądają młode i dorosłe osobniki zwierząt gospodarstwa domowego.
 • Bierze udział w zabawach i grach zespołowych.
 • Utrzymuje równowagę, chodząc po wyznaczonych śladach.
 • Potrafi wykonywać skłony, utrzymując prawidłową postawę ciała.
 • Wykazuje siłę podczas chodzenia na czworakach.
 • Używa bogatego i zróżnicowanego słownictwa w temacie zajęć.
 • Podaje rozwiązania zagadek i uzupełnia odpowiedź o odgłosy rozpoznanych zwierząt.
 • Rozwiązuje zadania tekstowe, matematyczne, wykorzystując liczmany.
 • Prezentuje gestami i sposobem poruszania się zwierzęta żyjące w gospodarstwie domowym.
 • Wykonuje skoordynowane ruchy rękoma i nogami.
 • Wie, jakie znaki są używane do zapisu melodii.
 • Śpiewa dźwięki z gamy.
 • Uczestniczy w zabawach zespołowych.
 • Podaje wyraz po zastosowaniu syntezy i analizy na bieżąco.
 • Wymienia wyrazy rozpoczynające się na głoskę z.
 • Rozumie komunikaty przedstawione za pomocą obrazków i potrafi je omówić.
 • Wie, jakie korzyści żywieniowe pochodzą z hodowli zwierząt gospodarstwa domowego.
 • Łączy w pary zwierzę i jego produkt.
 • Sprawnie nawija wełnę na kłębek i odwija ją.
 • Dobiera odpowiednie sylaby i tworzy z nich wyrazy.
 • Potrafi czytać sylaby i wyrazy.
 • Potrafi odnaleźć w labiryncie właściwą drogę.
 • Buduje wypowiedzi z wielu zdań powiązanych ze sobą logicznie.
 • Słucha wypowiedzi dorosłych i potwierdza zrozumienie komunikatu.
 • Potrafi z wydartych kawałków papieru skomponować makietę.
 • Potrafi pracować w zespole.
 • Dokonuje samooceny wykonanej pracy.
 • Wykonuje polecenia do zabawy ruchowej.
 • Potrafi współpracować i pomagać innym podczas ćwiczeń.
 • Wykonuje skręty i skłony tułowiem z uwzględnieniem kierunków prawo, lewo.
 • Skacze podczas marszu i biegu na różne sposoby.
 • Wypowiada się zdaniami powiązanymi w logiczny sposób na temat oglądanego obrazu.
 • Dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów farby, Franek.
 • Podaje liczbę głosek występujących w wyrazie farby, Franek.
 • Układa elementy według porządku o jeden więcej.
 • Zna literę F, f małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Układa wyraz Franek z wykorzystaniem alfabetu ruchowego.
 • Wie, że imiona i początek zdania pisze się wielką literą.
 • Formuje literę f z własnego ciała.
 • Przyporządkowuje liczbę wyrazów do określonej cyfry.
 • Zna nazwy kolorów i rozpoznaje kolory.
 • Wie, czym zajmuje się malarz artysta.
 • Dobiera w pary produkty sprzedawane w sklepach.
 • Potrafi współpracować i pomagać innym podczas ćwiczeń.
 • Obserwuje wystawy sklepów i nazywa artykuły znajdujące się w sklepie.
 • Wie, w jaki sposób należy się zachować w miejscach publicznych.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pieszej wycieczki.
 • Prowadzi dialog z dorosłymi i dziećmi na temat sklepu.
 • Potrafi wybrać towar potrzebny do wykonania koktajlu, zapłacić za produkty i zapakować je do torby na zakupy.
 • Wypowiada się zdaniami złożonymi na temat refleksji z pobytu w sklepie.
 • Potrafi wykonać koktajl owocowy z przygotowanych produktów.
 • Umie ocenić, który produkt jest najdroższy, a który najtańszy.
 • Podaje skojarzenia do słuchanej melodii piosenki.
 • Wypowiada się na temat treści słuchanego utworu.
 • Przestrzega zasady kolejności wypowiedzi.
 • Gra rytm do piosenki na bębenku.
 • Układa rytm z obrazków według podanego wzoru.
 • Korzysta ze sprzętu rekreacyjnego według regulaminu.
 • Bawi się według ustalonych reguł.
 • Dobiera obrazki do pary według nazw z literą.
 • Buduje wypowiedzi powiązane ze sobą logicznie.
 • Używa bogatego i zróżnicowanego słownictwa.
 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Organizuje i prowadzi zabawę tematyczną z podziałem na role.
 • Potrafi bawić się w sklep, przyjmując określone zasady zachowania.
 • Rozumie komunikaty przedstawione za pomocą obrazków.
 • Szacuje ciężar różnych przedmiotów za pomocą własnoręcznie zrobionej wagi z wieszaka na ubrania.
 • Opowiada o sposobach robienia zakupów.
 • Zna aspekt kardynalny i ordynalny liczb 15 i 16.
 • Liczy z użyciem liczmanów w zakresie 16.
 • Organizuje zabawy tematyczne.
 • Zapisuje liczby 15 i 16.
 • Śpiewa rymowanki i wypowiada sylaby z różnym natężeniem głosu.
 • Używa bogatego słownictwa.
 • Porusza się z różną prędkością do tempa muzyki.
 • Potrafi akompaniować do wspólnego śpiewu piosenki.
 • Rysuje na chodnikach dowolne obrazki.
 • Zna kształt różnych figur geometrycznych
 • Reaguje na polecenia nauczyciela.
 • Śpiewa piosenkę z nagraniem z płyty CD.
 • Wybiera litery według podanego kodu.
 • Czyta z pozostałych liter wyrazy Franka i Filip.
 • Podaje nazwy przedmiotów, w których występuje litera f lub w.
 • Dobiera sylaby, tworząc wyrazy.
 • Rozpoznaje literę F, f w drukowanych wyrazach.
 • Potrafi modulować głos do sylab z literą f.
 • Określa liczbę sylab w wyrazie.
 • Słucha z uwagą objaśnień nauczyciela.
 • Stosuje zasady bezpiecznej pracy z narzędziami.
 • Potrafi zaplanować i ozdobić papierową torbę materiałem plastycznym.
 • Potrafi bawić się zastępczymi przedmiotami w zabawie ruchowej na określony temat.
 • Potrafi rzucać, chwytać i podbijać piłkę.
 • Ogląda książki.
 • Buduje krótkie wypowiedzi.
 • Biega w różnych kierunkach.
 • Zmienia tempo biegu.
 • Wygina tułów w różne strony.
 • Skacze obunóż i na czworakach.
 • Wykazuje siłę podczas chodzenia na czworakach.
 • Dostrzega szczegóły i opowiada o nich.
 • Rozpoznaje literę H, h wielką i małą.
 • Czyta wyrazy z poznaną literą.
 • Identyfikuje samogłoski i spółgłoski.
 • Zna sposób i warunki życia dzikich zwierząt.
 • Obserwuje i zadaje pytania na wybrany temat.
 • Odrysowuje postaci zwierząt i koloruje je.
 • Orientuje się w przestrzeni sali.
 • Tworzy układy choreograficzne. 
 • Dobiera słowa w rymy.
 • Liczy elementy. 
 • Podaje liczbę policzonych elementów. 
 • Wykonuje skoordynowane ruchy rąk i tułowia.
 • Słucha instruktażu i stosuje się do poleceń.
 • Tworzy pracę plastyczną przy użyciu farb i pędzli.
 • Dobiera w pary.
 • Tworzy zbiory.
 • Czeka na swoją kolej podczas gry.
 • Przyjmuje konsekwencje przegranej lub wygranej w zabawie, konkurencji itp.
 • Układa obrazki z części.
 • Tworzy kształty i nadaje im symbole.
 • Nazywa i stosuje znane litery.
 • Odtwarza fabułę utworu za pomocą ruchu.
 • Wypowiada zdania podrzędnie złożone.
 • Porusza się po wyznaczonym torze, zachowując równowagę.
 • Używa siły przy chodzeniu na czworakach.
 • Sprawnie zmienia pozycję przy wykonywaniu ćwiczeń.
 • Utrzymuje równowagę podczas stąpania z nogi na nogę.
 • Ćwiczy palce nóg i stopę, chwytając rąbek chustki.
 • Rozpoznaje odgłosy zjawisk pogody po słuchanym nagraniu dźwiękowym.
 • Posługuje się bogatym słownictwem na temat treści przysłów.
 • Zna układ kalendarza pogody i potrafi zaznaczać na nim odpowiednie symbole pogody.
 • Wykonuje proste układy taneczne do utworu muzycznego.
 • Dobiera sylaby w pary, tworząc wyrazy.
 • Uzupełnia wyrazy brakującymi literami.
 • Czyta wyrazy.
 • Potrafi akompaniować do piosenki.
 • Obserwuje pogodę i omawia, co zauważyło.
 • Rozumie komunikaty wyrażone za pomocą obrazków.
 • Wykonuje skręty i skłony tułowia.
 • Ćwiczy szyję w unoszeniu i obrotach.
 • Wykonuje przeskoki przez przeszkody.
 • Potrafi napinać i rozprężać ciało.
 • Rozpoznaje i przyporządkowuje obrazki do aktualnego stanu pogody.
 • Wykorzystuje liczmany i symbole matematyczne do układania działań matematycznych.
 • Uczestniczy w zbiorowych zabawach ruchowych.
 • Liczy elementy zbiorów, porównuje liczebność zbiorów oznakowanych cyframi, stawia znaki większości lub mniejszości między cyframi.
 • Porządkuje liczmany według wzrastającej liczby kropek.
 • Improwizuje układem ciała i sposobem poruszania cykl wzrostu roślin i wybudzanie się zwierząt.
 • Gra na instrumentach perkusyjnych do słuchanego utworu.
 • Potrafi się relaksować do słuchanego utworu.
 • Rozumie komunikaty wyrażone za pomocą obrazków.
 • Potrafi się komunikować za pomocą gestów.
 • Bada dotykiem i określa wzrokiem stany skupienia wody.
 • Bierze czynny udział w prowadzeniu doświadczeń przyrodniczych.
 • Odtwarza rytm piosenki za pomocą klaskania.
 • Reaguje ruchem lub figurą na komunikaty znaków z obrazkami stanów pogody.
 • Selekcjonuje ilustracje według podanego tematu.
 • Stosuje bogate słownictwo podczas wypowiedzi.
 • Prowadzi doświadczania sprawdzające właściwości pogody: wiatr, temperatura, słońce.
 • Wie, w co należy się ubrać o określonej porze roku.
 • Wie, do czego służą ubrania i kiedy należy je zmieniać.
 • Wie, gdzie się kupuje ubrania.
 • Liczy, dodaje, odejmuje, podaje wynik liczonych liczmanów i układa ze znaków matematycznych adekwatne działanie.
 • Potrafi zapinać guziki, zasuwać suwak itp.
 • Potrafi rysować figury geometryczne w różnych przestrzeniach.
 • Wie, podczas jakiej pogody można wykonywać różne czynności, np. wyjść na spacer.
 • Wie, jaka pogoda jest zagrożeniem dla człowieka.
 • Wie, o czym opowiada osoba prezentująca prognozę pogody.
 • Czyta krótkie zdania i rozumie ich sens.
 • Wymienia oznaki wiosny.
 • Odkrywa zjawisko mieszania się kolorów.
 • Obserwuje otoczenie przyrodnicze.
 • Zna znaczenie określeń: na, pod, nad.

 

................................ 

TYGODNIOWE TEMATY PRACY 

Język niemiecki

1. Berufe

2. Buchstabe K

3. Gesundheit

4. Landkarte

 

Poznane słownictwo i struktury gramatyczne:

Berufe (Arzt, Polizist, Soldat, Koch, Lehrer, Kellner, Ballerin, Kellner-Kellnerin; Koch-Köchin; Arzt-Aerztin; Mechaniker-Mechanikerin; Fotograf-Fotografin; Gartner-Gartnerin)

Buchstabe K (Katze, Käse, Küken, kiwi, Käfer, Kaktus, Koffer, Krone, Kaugummi)

Gesundheit (Kopfschmerzen, Augenschmerzen, Bauchschmerzen, Tabletten, Siroup, Pflster, Tropfen)

Landkarte (Jupiter, Mars, Merkury, Neptun, Saturn, Uranus, Venus, Erde, Sonne, Polen, Deutschland, Tscechien, Frankreich, Italien, Großbritanien, Ungarn, Afrika, Amerika, Australien, Europa, Asien)

 

Lieder – piosenki:

Reise-Song

Der Pirat

Liedtext – Der Pirat

1. Wer fährt mit schwarzer Flagge übers weite Meer

Wer fährt mit seinem Schiff immer hin und her

Der Pirat - Der Pirat

Der Pirat – Der Pirat ist ein wirklich toller Mann

Hört euch mal an, was er alles kann

Ref.: Er kann rudern, er kann segeln

Er kann Fische fangen – Auf hoher See Ja,

er kann rudern, er kann segeln

Er kann Fische fangen – Auf hoher See

............................... 

Język angielski: 

TYGODNIOWE TEMATY PRACY

Tydzień 1 - 2

Cele

w czasie zajęć dziecko:

· utrwali posługiwanie sie zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You, Please

· utrwalenie poznanych obszarów tematycznych: członkowie rodziny, kolory, liczby, nazwy ubrań, części ciała, warzywa I owoce, pomieszczenia w domu, pogoda

· utrwalenie poznanych piosenek i wierszyków podczas zabaw i gier

Tydzień 3

Cele

w czasie zajęć dziecko:

· utrwali posługiwanie sie zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today?See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You

· utrwali słownictwo i zwroty: This is…These are… I like…I love…

· pozna nowe słownictwo i zwroty: animals, elephant, kangaroo, monkey, penguins, snake, polar bear, jump like, stomp like, waddle like, swing like, dance, swim, let’s go,

· pozna piosenkę : „Let’s go to the Zoo”

 Tydzień 4

Cele

w czasie zajęć dziecko:

· utrwali posługiwanie sie zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You

· utrwali słownictwo i zwroty: This is… I like…animals, elephant, kangaroo, monkey, penguins, snake, polar bear, jump like, stomp like, waddle like, swing like, dance, swim

· utrwali piosenkę : „Let’s go to the Zoo”

· pozna nowe słownictwo i zwroty: Do you have? What pet do you have? I have a…pet, dog, cat, mouse, bird, fish

 Piosenki

“Let’s go to the Zoo”

Stomp like elephants! [ Let’s go to the zoo. And stomp like the elephants do. Let’s go to the zoo. And stomp like the elephants do.

Jump like kangaroos. Swing like monkeys

Waddle like penguins

Slither like snakes.

Swim like polar bears

Let’s go to the zoo. And dance like the animals do.

 

.............

 W grupie V pracują:

p. Krystyna Cichy

p. Dorota Wieczorek

p. Bogusława Szczepańska - j. angielski

p. Beata Gabryelska - religia

p. Martyna Leśniak - j. niemiecki

p. Małgorzata K.

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski - poniedziałek i środa 

Religia - wtorek i czwartek

Język niemiecki - poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek

 

Konsultacje dla rodziców

Ze względów organizacyjnych oraz dla wygody i bezpieczeństwa formę i termin konsultacji prosimy ustalać z telefonicznie /774556635/.

 

Realizowane programy:

.................................................

Rok szkolny 2019/2020:

RELIGIA - propozycje dla chętnych: 

http://www.promyczek.pl/dla-dzieci/297-domek-na-skale

https://www.youtube.com/watch?v=rqnxLJxz6M8

 Polecamy:

https://www.youtube.com/watch?v=A0EbGRi-7Ws 

RYTMIKA:

cz.10.

https://youtu.be/1cPHUvinTEk

cz.9.

https://youtu.be/Y-_oZ7PlqcE

cz.8.

https://youtu.be/8z-SdZ9oybM  

cz.7.

https://youtu.be/By6snX2BIvo

cz.6.

https://youtu.be/cfHIMTWo50M

cz.5.

https://youtu.be/WMEoML1GO3A

cz.4.

https://www.youtube.com/watch?v=ASiQYI7a6hY&feature=youtu.be

cz.3.

https://www.youtube.com/watch?v=eBYTXcmozCo&feature=youtu.be

cz.2.

https://drive.google.com/file/d/1i4Anmhai6Qg6OSTmhJCn3vpH5KEJh2jh/view 

cz.1.

https://drive.google.com/file/d/1LiktHBq_Zxiabtucz3z-Kl3cE8797JZX/view

 

 

 

W grupie V pracują:

p. Agnieszka Sekula

p. Lucyna Jaki

p. Bogusława Szczepańska - j. angielski

p. Beata Gabryelska - religia

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski - środa i czwartek

Religia - poniedziałek i środa

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające - poniedziałek

Konsultacje dla rodziców

 Ze względów organizacyjnych oraz dla wygody rodziców termin konsultacji prosimy ustalić z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 

Realizowane programy:

 

 

..........................................

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO

Sześciolatek przejawia duże zainteresowanie otaczającym go światem - przyrody: roślin, zwierząt oraz niektórymi zjawiskami życia społecznego, np. zawodami i pracą ludzką. Poznaje coraz więcej konkretnych własności przedmiotów i chłonie z ciekawością informacje o bliższym i dalszym otoczeniu . Zmienia się jednak sposób zdobywania wiedzy i doświadczenia. Dziecko w tym wieku jest już lepiej przystosowane do pracy w zespole. Zdolne do dłużej trwającego wysiłku i skupienia uwagi, bez trudu uczestniczy w takich formach podawania wiadomości, jak pogadanka lub zajęcia kształcące elementarne pojęcia matematyczne i przyrodnicze.

Ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest nadal zabawa. Zabawy sześciolatków są bardziej dojrzałe, organizowane są w zespołach z podziałem ról i funkcji. Rozwijają się gry i zabawy dydaktyczne: umysłowe i ruchowe.

Samodzielność dziecka i wyższy stopień jego uspołecznienia sprzyja też powierzaniu mu przez dorosłych odpowiedzialnych zadań, np. opieki nad młodszymi dziećmi czy też spełniania drobnych posług (pomoc w zakupach, w utrzymaniu porządku w mieszkaniu itp.).

Życie uczuciowe dziecka 6-letniego jest bardzo bogate. Opanowane i mniej impulsywne od młodszych dzieci, ma szansę w sprzyjającym środowisku wychowawczym rozwijać uczucia wyższe, społeczne i estetyczne

ROZWÓJ FIZYCZNY I MOTORYCZNY

Wiek od 5 do 6 lat charakteryzuje się znacznym postępem w rozwoju i krzepnięciu organizmu. Kościec wykazuje szybsze tempo mineralizacji. Okres ten zapoczątkowuje wyrzynanie się zębów stałych.

W fazie III ustalają się naturalne krzywizny kręgosłupa: szyjna, grzbietowa i lędźwiowa. Ruchy mięśni są całkiem swobodne, lecz proces różnicowania w obrębie układu kostnego i mięśniowego nie jest jeszcze zakończony.

Budowa ciała staje się coraz bardziej smukła (zanika tkanka tłuszczowa), bardziej proporcjonalne wymiary poszczególnych odcinków czynią sylwetkę 6-latka: smukłą i zwinniejszą. Przyczynia się do tego wydłużenie kończyn i szyi; wielkość głowy pozostaje niemal taka sama, ruchy lokomocyjne dziecka ulegają dalszemu doskonaleniu. Dziecko 6-letnie biegnąc unosi wysoko kolana, stawia nogi na palcach, kroki są dłuższe, ruchy harmonijne.

Wiek między 5 a 7 rokiem to okres równowagi przedszkolnej i dlatego nazywany jest „złotym wiekiem przedszkolnym”. Szczególnie widoczne zmiany w motoryczności dziecka występują w tym okresie w rzutach, chwytach, skokach i wspinaniu. W czynnościach tych, zaliczanych do typowych form motoryczności sportowej, występuje coraz lepsza sprawność, płynność ruchów, a także wyraźnie zaczyna się fazowa struktura ruchu. Natomiast brak jeszcze elastyczności i zdolności przewidywania skutków działalności ruchowej.

W wieku przedszkolnym wzrasta sprawność różnych narządów wewnętrznych. Serce i płuca pracują wydajnie, a szybkie tętno i oddech wyrównują ich małą początkowo pojemność. Płuca trzylatka wykonują przeciętnie ok. 30 oddechów na minutę, płuca sześciolatka – ok.23 oddechów (u dorosłego 16). Serce w spoczynku wykonuje 90-110 uderzeń na minutę (u dorosłego 60-80), tętno jest u dzieci nieregularne, często arytmiczne. Przybiera ono bardziej rytmiczny charakter dopiero około 7-8 r. życia.

Około 5 roku życia wskutek rozrostu masy i siły dużych grup mięśniowych pojemność płuc wzrasta i oddech staje się głębszy. Niewielki jest natomiast nadal przekrój tchawicy i jamy nosowej. Dzieci w wieku przedszkolnym zapadają dość często na choroby dróg oddechowych. Przyczyną tych schorzeń bywa m.in. przerost układu limfatycznego. Z drugiej strony węzły limfatyczne odgrywają ważną rolę w niszczeniu zarazków, gdyż krew nie posiada jeszcze dostatecznej ilości ciał odpornościowych, które pozwalałyby zwalczać skutecznie choroby zakaźne, na jakie narażony jest organizm dziecka.

 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI DZIECKA 

Pod koniec wieku przedszkolnego niektóre formy nauki i pracy zostają wyodrębnione w postaci czynności specyficznych. Dziecko na przykład pełni dyżury w swojej grupie, pomaga matce w zajęciach przy gospodarstwie domowym, uczy się na pamięć wierszyka z okazji imienin lub innych uroczystości czy też ćwiczy odwzorowywanie „szlaczków” lub „literek”.

Wraz z wiekiem obserwuje się u dziecka zmianę postawy wobec własnych czynności, ich przebiegu i efektu, niezależnie nawet od charakteru tych czynności. Dziecko traktuje, to co robi, coraz bardziej na serio, z poczuciem odpowiedzialności za swoje „dzieło”. Zabawa dziecka przybiera w wieku przedszkolnym różnorakie
i bogate formy. Staje się czynnością bardziej samodzielną i twórczą w stosunku do zabawy małego dziecka. Najbardziej typowymi dla tego okresu są zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe, dydaktyczne, badawcze.

Rysowanie, malowanie, lepienie z gliny lub plasteliny i inne formy zajęć manipulacyjno – konstrukcyjnych, wykonywanych przez dzieci w wieku przedszkolnym, są to czynności, które można zaliczyć do zabaw dziecięcych ponieważ podejmowane są one dla przyjemności, a w ich wyniku powstają wytwory nie posiadające wartości ekonomicznej i użytkowej. Dzieci w wieku 6 lat wkraczają w stadium wzbogaconego i udoskonalonego schematu rysunku. Ich wytwory nie są jeszcze kopią przedmiotów, lecz sposób rysowania jest odmienny, formy graficzne bardziej giętkie i płynne, nie tylko zgeometryzowane i „analityczne” (zestawienie całości z kilku fragmentów i szczegółów), lecz także sylwetkowe. Prawidłowe odtworzenie proporcji sprawia większości dzieci w tym wieku nadal duże trudności; na pierwszy plan w rysunku wysuwają się w dalszym ciągu szczegóły ważne z punktu widzenia ich przeżyć. Dzieci w tym wieku odtwarzają chętnie nie tylko pojedyncze postacie i rzeczy, lecz także całe sceny i zdarzenia, wzbogaca się tematyka ulepianek dzieci. Wzrasta liczba wytworów przedstawiających postacie ludzi i zwierząt.

ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH

Sposób, w jaki dziecko spostrzega świat, zależy od stanu i możliwości jego narządów zmysłowych oraz od dopływu bodźców niosących informację o świecie. Liczba informacji tkwiąca w środowisku jest ogromna, dziecko nie odkrywa ich jednak od razu po urodzeniu. Rozwój zmysłowego poznania świata polega na tym, że wraz z wiekiem następuje coraz bardziej dokładne i subtelne różnicowanie własności i aspektów spostrzeganego obiektu.

WRAŻENIA

W odbieraniu bodźców płynących z otoczenia u dziecka w wieku przedszkolnym zaczyna dominować narząd wzroku. Dziecko trafnie rozpoznaje podstawowe barwy widma, nabywa zdolności rozróżniania odcieni barwnych. Polepsza się także ostrość wzroku, która umożliwia rozróżnianie bogatych
w szczegóły przedmiotów, obrazów. Przejawem wzrostu wrażliwości słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym jest zarówno rozwój słuchu werbalnego, tj. zwiększona wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej, jak też słuchu muzycznego, co wyraża się w coraz lepszej umiejętności rozróżniania tonów pod względem ich wysokości, siły i barwy oraz w zdolności do rozpoznawania różnych szmerów. Dzieci w tym wieku interesują się muzyką: lubią jej słuchać i potrafią śpiewać proste w układzie piosenki.

SPOSTRZEŻENIA

Spostrzeżenia dzieci w wieku przedszkolnym cechuje nadal synkretyzm. Dzieciom sprawia trudność wyodrębnienie elementów spostrzeganego obrazu, rozczłonkowanie go na części oraz wiązanie tych części w spójną całość. Percepcję dzieci w wieku przedszkolnym, w tym również dziecka 6-letniego, cechuje słaba wybiórczość: wyróżniają one pewne szczegóły „pod rząd”, bez powiązania z innymi składnikami obrazu, w sposób mało uporządkowany i zorganizowany. Kierują się przy tym silnymi cechami bodźców: ich łatwo uchwytnymi własnościami, które przyciągają od razu uwagę dziecka, jak jaskrawa barwa, wyrazisty kształt, głośny lub powtarzający się motyw muzyczny.

ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

W wieku przedszkolnym dziecko nie umie maskować i tłumić swych przeżyć uczuciowych. Odzwierciedlają się one natomiast w jego zachowaniu się, uzewnętrzniają się w ruchach i gestach, w okrzykach i słowach. Emocje dziecka przejawiają się w sposób bardzo ekspresyjny. Mimika i pantomimika przeżyć emocjonalnych jest bogata. Dziecko, do końca okresu przedszkolnego, uzewnętrznia radość, gniew czy strach w śmiechu, płaczu, w żywych gestach, ruchach, w słowach, którym nadaje w zależności od przeżycia emocjonalnego odpowiednią informację.

 

 

 

 
 
 

    

 
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.