Przedszkole im.Juliana Tuwima w Opolu
 

 

 

Witamy w naszym przedszkolu.

 

Zapraszamy dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Nasze przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00.

 

W naszym przedszkolu pracują:

Dyrektor - Elżbieta Dąbrowska

Nauczyciele:

Lucyna Jaki

Beata Bigda

Martyna Leśniak

Bogusława Szczepańska

Paulina Praczuk

Agnieszka Sekula

Krystyna Cichy

Beata Gabryelska

Dorota Wieczorek

Aleksandra Ślusarska

Język angielski - Bogusława Szczepańska gr. I-V

Język niemiecki - Martyna Leśniak

Religia - Beata Gabryelska

Logopeda - Beata Bigda, Teresa Chwalińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Aleksandra Ślusarska, Beata Gabryelska

Psycholog - Katarzyna Henzler-Urbaniak

 

Konsultacje dla rodziców:

Ze względów organizacyjnych oraz dla bezpieczeństwa formę i termin konsultacji prosimy uzgadniać telefonicznie.

 

 

 Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów:

we wtorek  11.00 - 12.00

Ze względów organizacyjnych oraz dla bezpieczeństwa formę i termin spotkania prosimy uzgadniać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 

 

Konsultacje psychologiczne:

psycholog Katarzyna Henzler-Urbaniak

 

Zajęcia specjalistyczne:

Indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne prowadzi p. Beata Bigda

.................... 

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi p. Beata Gabryelska

 ......................

Informujemy, że od września 2019 r. naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z języka niemieckiego:

 

...............................

 Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w rozwoju społecznym dziecka. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z grupą, co wiąże się ze zmianą jego dotychczasowego trybu życia. Dziecko uczy się nowej dla siebie roli przedszkolaka i wymaga to od niego podporządkowania się panującej w przedszkolu organizacji. Nowe warunki budzą niepokój i niepewność. Potrzebne są pozytywne doświadczenia i czas, aby zaakceptować nową rzeczywistość przystosować się do niej. Poza tym silna więź emocjonalna z bliskimi sprawia, że u dziecka zostaje zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Może przerażać je płacz, śmiech, głośne rozmowy. Nowe otoczenie to własność społeczna a przestrzeń przedszkolna jest inna i dużo większa od domowej. Obowiązują w niej nowe zasady, przez co można zaobserwować u dzieci poczucie zagubienia. Trudności adaptacji mogą wiązać się również z brakiem orientacji w zakresie organizacji i rytmu dnia przedszkolnego. Wiedzę tą dziecko osiąga w miarę zdobywania własnych, nowych doświadczeń. Wymaga to wspólnej pracy i zaangażowania rodziców i personelu przedszkola.

Jeżeli rodzice w pełni akceptują wybrane dla dziecka przedszkole, wychowawców ich metody pracy to zwiększają szansę swojego dziecka w procesie adaptacji. Dziecko szybciej przyzwyczai się do przedszkola, gdy będzie postrzegać je jako miejsce bezpieczne i atrakcyjne dla siebie i rodziców. Dlatego też współczesny rodzic powinien przygotować siebie i swoje dziecko do nowej roli społecznej – „roli przedszkolaka”. Aby ułatwić dzieciom i rodzicom przygotowanie się do tej roli organizujemy w naszym przedszkolu tydzień adaptacyjny. 

Zajęcia adaptacyjne pozwalają dziecku oswoić się z nowym otoczeniem, nawiązać kontakt z wychowawcą, przygotować dziecko do samodzielnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, zmniejszyć stres związany z rozstaniem z rodzicami. Program zajęć adaptacyjnych obejmuje 5 wizyt w przedszkolu, codziennie po 2 godziny.

Przedszkole pracuje w oparciu o schemat ramowego rozkładu dnia, który Państwu przedstawiamy:

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 7.00  powitanie dzieci w przedszkolu,

7.00 – 8.30 zabawy ruchowe, praca indywidualna

Dzieci:

 •  są aktywne w zakresie organizacji swojego życia;
 •  podejmują działalność zabawową;
 •  śmiało zgłaszają propozycje działań;
 •  usamodzielniają się;
 •  rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw;
 • doskonalą sprawności manualne podczas zabaw konstrukcyjnych;
 • aktywnie dbają o higienę własną i otoczenia;
 • nabywają i utrwalają nawyki higieniczne;

8.30 – 9.00 śniadanie

9.00 – 10.00 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zabawy dydaktyczne i ruchowe

9.00 - 9.20 dla dzieci młodszych – zajęcia wychowawczo - dydaktyczne

Dzieci:

 • uczestniczą w przygotowaniach do zabaw i zajęć;
 • pomagają w zagospodarowaniu sali oraz czynnościach porządkowych;
 • wyrównują deficyty rozwojowe i rozwijają zdolności;
 • wykazują naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami;
 • odkrywają i kreują rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych;
 • korzystają z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania;
 • znajdują i stosują różne sposoby rozwiązania zadań;
 • poznają swoje możliwości i wykorzystują je w działaniu;
 • dokonuję swobodnego wyboru aktywności;
 • realizują swoje zainteresowania i zaspokajają potrzeby;
 • uczestniczą w zabawach zorganizowanych lub swobodnych;
 • uczą się akceptować sposoby myślenia i działania kolegów oraz tolerować i szanować odmienność zdania i działania innych;

 

10.00 – 11.00 spacery, zabawy w ogrodzie, gry terenowe – w zależności od pogody

Dzieci:

 • są świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu;
 • samodzielnie i prawidłowo korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych;
 • aktywnie dbają o własną estetykę i higienę;

11.30 – 12.00 przygotowanie do posiłku i I danie obiadowe

12.00 – 13.30 dla młodszych dzieci odpoczynek poobiedni, rekreacja, regenerowanie sił, zabiegi      sanitarne, czynności samoobsługowe

12.00 – 14.00 zabawy dowolne w Sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia indywidualne i w małych zespołach – dla dzieci starszych

Dzieci:

 • rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw;
 • usamodzielniają się;
 • doskonalą sprawności manualne podczas zabaw konstrukcyjnych;
 • aktywnie dbają o higienę własną i otoczenia;
 • nabywają i utrwalają nawyki higieniczne;

14.00 – 14.30 przygotowanie do posiłku i II danie obiadowe

14.30 – 14.45 odpoczynek

 • krótki poobiedni odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, poważnej, słuchanie bajek  i opowieści;

14.45 – 15.30 zabawy dowolne w Sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne i ruchowe

Dzieci:

 • nabywają umiejętności organizowania zabaw w grupie;
 • uczą się traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych;
 • realizują swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach;
 • dzielą się wrażeniami i przeżyciami z kolegami, nauczycielką i rodzicami;
 • doskonalą pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne myślenie podczas gier i zabaw dydaktycznych;
 • bezpiecznie bawią się na sprzęcie terenowym w ogrodzie przedszkolnym;

.......................................................

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 23 IM. J.TUWIMA W OPOLU

Cel główny :

1.Angażowanie rodziców dzieci do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych i do życia przedszkolnego poprzez:

 • podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci,
 • stwarzanie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz przedszkola i środowiska lokalnego.

Cele szczegółowe:

 • poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do przedszkola,
 • uświadamianie rodzicom ich praw w przedszkolu oraz potrzeb i oczekiwań przedszkola w stosunku do rodziców,
 • współpraca w realizacji zadań przedszkola,
 • wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej,
 • korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

Sposoby osiągania celów:

 • Rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami,
 • Zbieranie uwag i wniosków na temat bieżącej pracy przedszkola podczas zaplanowanych spotkań z rodzicami (protokół z zebrania),
 • Opiniowanie dokumentów oraz przedsięwzięć planowanych i realizowanych przez przedszkole.

Zadania i sposoby realizacji:

Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym:

 • zapoznanie na pierwszym zebraniu z rodzicami ze Statutem Przedszkola, Koncepcją Pracy Przedszkola, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki,
 • Umożliwienie rodzicom wglądu w Statut Szkoły, Koncepcję Pracy Szkoły, Program Wychowawczy i Program Profilaktyki,
 • Zapoznawanie na bieżąco rodziców regulaminami. Przekazywanie rodzicom informacji o potrzebach i oczekiwaniach przedszkola,
 • Rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami (protokoły z zebrań),
 • Rozmowy nauczycieli z rodzicami podczas spotkań indywidualnych,
 • Rozmowy Dyrektora z Radą Rodziców,
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola.

Współpraca w realizacji zadań.

1.Umożliwianie rodzicom kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją.

 1. Działalność Rady Rodziców na podstawie uchwalonego regulaminu, zgodnie ze Statutem Przedszkola.
 2. Stwarzanie okoliczności do udziału rodziców w życiu przedszkola.
 • Organizowanie otwartych imprez i uroczystości przedszkolnych zgodnie z kalendarzem imprez (załącznik)
 1. Wspieranie rodziców i współuczestnictwo w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej.
 • Dostarczanie rodzicom wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka poprzez:
 • prelekcje, prezentacje multimedialne, zajęcia otwarte,  organizowanie spotkań ze specjalistami.
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 • Organizowanie pomocy dla rodziców mających problemy wychowawcze,
 • Udzielanie wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem,
 • Dzielenie się wiedzą z zakresu pedagogiki opiekuńczej,
 • Udostępnianie informacji na temat instytucji wspomagających rodziców w procesie wychowania,
 • Współpraca w rozwiązywaniu sytuacji problemowych,

Zasady współpracy z rodzicami:

 1. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według planu.
 2. W sytuacjach wymagających natychmiastowego spotkania, rodzice mają możliwość kontaktu z nauczycielem, wskazany jest wcześniejszy telefoniczny kontakt z przedszkolem w celu uzgodnienia terminu spotkania.
 3. Oprócz zebrań odbywają się konsultacje w ustalonych wcześniej terminach.
 4. Jeżeli sytuacja tego wymaga, mogą być zorganizowane dodatkowe spotkania dotyczące ważnych spraw bieżących.
 5. W sytuacjach szczególnych Dyrektor lub wychowawca wzywa rodziców poza uzgodnionym terminem.
 6. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: Tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju dziecka. NAUCZYCIELE:
 7. Realizują Przedszkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki i dbają o efektywność zaplanowanych zadań
 8. Rzetelnie i obiektywnie informują o postępach dzieci. Przekazują informacje o sukcesach dzieci i formułują wskazówki do ich dalszej pracy.
 9. Kontaktują się z rodzicami dzieci w przedszkolu. Poza tym miejscem informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć.
 10. Służy pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 11. Dba o autorytet rodziców i podkreśla ich ważną rolę w życiu dziecka
 12. Współuczestniczy w wychowaniu dzieci w zakresie ustalonym z Rodzicami a zawartym w Programie Wychowawczym Przedszkola.

RODZICE:

 1. Systematycznie śledzą postępy dziecka, uczestniczą w spotkaniach z wychowawcami. Informacje o dziecku uzyskują na zebraniach, konsultacjach lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
 2. Informują przedszkole o powodzie nieobecności dziecka trwającej powyżej trzech dni.
 3. Oczekują od nauczyciela informacji o dziecku w czasie na to przeznaczonym
 4. Nie bagatelizują uwag na temat zachowania dziecka.
 5. Kontaktują się z nauczycielem w celu rozwiązania problemu dydaktycznego i wychowawczego. Uzgadniają jednolity front oddziaływań.
 6. Sytuacje problemowe rozwiązują najpierw z wychowawcą, a jeśli zajdzie potrzeba - z dyrektorem. Podejmowanie rozmów, mających na celu wyjaśnienie konfliktu między dzieckiem własnym a innym, jest dopuszczalne tylko w obecności wychowawcy lub rodzica tegoż dziecka.
 7. Dbają o podtrzymywanie autorytetu nauczyciela.

NASZA WSPÓŁPRACA BĘDZIE SIĘ OPIERAĆ NA WZAJEMNEJ UPRZEJMOŚCI, ŻYCZLIWOŚCI, DYSKRECJI I SZACUNKU WOBEC SIEBIE

Harmonogram uroczystości i imprez 
Rok szkolny 2020/2021 - będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej:
 
1. ”Sprzątanie świata” Wrzesień 2020
2. Dzień Przedszkolaka - wrzesień 2020
3. „ Pasowanie na przedszkolaka” Październik/Listopad 2020
5. „Święto Pluszowego Misia” Listopad 2020
6. „Spotkanie z Mikołajem” Grudzień 2020
8. „Dzień Babci i Dziadka” Styczeń  2021
9. „Bal karnawałowy” Styczeń/Luty 2021
10. „Święto kota” Luty 2021
11. „Powitanie wiosny” Marzec  2021
12. „Święto Ziemi” Kwiecień 2021
13. „Dzień Mamy i Taty” Maj 2021
14. „Pożegnanie przedszkola" Czerwiec 2021
15. Festyn rodzinny" Czerwiec 2021
 
PLAN WSPÓŁPRACY  ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
ROK PRZEDSZKOLNY 2020/2021

Partnerska, właściwie zorganizowana współpraca ze środowiskiem lokalnym, sprawia, że placówka przedszkolna staje się „ Przedszkolem Otwartym na potrzeby dzieci”. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami ma duży wpływ na rozwój podopiecznych. Najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym to :

 • kształtowanie postaw społecznych, odpowiedzialności za drugiego człowieka, tolerancji, empatii, uwrażliwienie na potrzeby innych i pomoc potrzebującym,
 • rozwój zainteresowań i zdolności dzieci,
 • otwartość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 • prezentowanie umiejętności, wiedzy i osiągnięć,
 • rozwijanie zainteresowań u dzieci teatrem, sztuką teatralną oraz muzyką poważną,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach użyteczności publicznej.

Cele główne:

 • Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej.
 • Promowanie osiągnięć przedszkolna, dzieci i nauczycieli.
 • Kształtowanie u dzieci chęci poznawania świata.
 • Kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw wobec drugiego
  człowieka
 • Promowanie projektów realizowanych w placówce w środowisku lokalnym, spotkania z ekspertami.
 • Informowanie o działaniach podejmowanych w ramach projektów na stronie internetowej.  

Plan opracowany został w oparciu o:

 • sformułowane wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań,
 • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 • treści podstawy programowej.
 
 
 POLICJA
Zaproszenie policjantów do przedszkola, zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta. Nauka zachowania się w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu dzieci.   
  PRZYCHODNIA REJONOWA
 Spotkanie z lekarzem w przedszkolu, zapoznanie z korzyściami płynącymi z opieki zdrowotnej
 oraz działań profilaktycznych.
  APTEKA
Zapoznanie z pracą aptekarza podczas spotkania w aptece, rozumienie zagrożenia spożywania leków bez nadzoru.
 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Kierowanie rodziców dzieci mających określone trudności.
 MIEJSKA BIBLIOTEKA DZIECIĘCA
Udział w zajęciach bibliotecznych, słuchanie bajek, rysowanie na temat wysłuchanych utworów.
 OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA
Oglądanie spektakli przygotowanych przez teatr.
 POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Zbiórka zabawek, żywności dla potrzebujących dzieci.
I inne.
 
.......................................

Informujemy, że wszystkie obowiązujące w przedszkolu procedury i regulaminy są dostępne w placówce.

 .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.